Oferta

Usługi projektowe:

 • instalacje elektryczne i teletechniczne obiektów biurowych, przemysłowych, mieszkalnych itp.
 • instalacje oświetleniowe wraz z wizualizacją projektowanego oświetlenia
 • instalacje odgromowe
 • oświetlenie i iluminacja terenu
 • oświetlenie uliczne
 • sieci elektroenergetyczne nN i SN
 • stacje transformatorowe
 • przyłącza elektroenergetyczne
 • kosztorysy inwestorskie, pełne, uproszczone

Nadzór inwestorski:

 • obiekty kubaturowe
 • obiekty zabytkowe
 • budowa oświetlenia ulicznego
 • budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych

Pomiary elektryczne:

 • pomiary rezystancji izolacji przewodów
 • pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • pomiary skuteczności ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie zasilania
 • pomiary instalacji odgromowych i uziemień ochronnych
 • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia